Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 3: Hải Thượng Lãn Ông (海上懒翁 , 1724–1791) -Tuê Tĩnh Thiền sư(慧静禅师, 1330–1400), Tuê Tĩnh Thiền sư alias Nguyền Bá Tíng (阮伯静, 1330–1400)

Figure 3: Hải Thượng Lãn Ông (海上懒翁 , 1724–1791) -Tuê Tĩnh Thiền sư(慧静禅师, 1330–1400), Tuê Tĩnh Thiền sư alias Nguyền Bá Tíng (阮伯静, 1330–1400)