Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 7: Dr. Nguyễn Tử Siêu 1887–1965. Huangti Neijing suwen 黃帝內經素問 Hoàng-đế̈ Nội-kinh Tố-vấn, Edition Hông-Khê, 1954

Figure 7: Dr. Nguyễn Tử Siêu 1887–1965. Huangti Neijing suwen 黃帝內經素問 Hoàng-đế̈ Nội-kinh Tố-vấn, Edition Hông-Khê, 1954