Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 1: Nan Yao Shen Xiao (《南药神效》Miraculous Vietnamese Medicine)

Figure 1: <i>Nan Yao Shen Xiao</i> (《南药神效》<i>Miraculous Vietnamese Medicine</i>)